เรื่อง :: โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าย 5 รุ่น 4 วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2556

       

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และเขต 10
ระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2556 ค่าย 5 รุ่น 4

: 2013-10-15 14:54:20