เรื่อง :: โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 14 ตุลาคม 2556

       

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 10 
วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2556 
รุ่น 5 ค่าย 3 

: 2013-10-21 11:37:26