เรื่อง :: งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 3 ธันวาคม 2556

       

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ" 
วันที่ 3 ธันวาคม 2556 
โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

: 2013-12-09 15:17:34