เรื่อง :: การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556

       

การประชุมอาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2/2556
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิททยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

: 2013-12-09 15:20:49