เรื่อง :: โครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 11 ธันวาคม 2556

       


โครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา
วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

: 2013-12-13 11:10:00