เรื่อง :: โครงการพัฒนาทักษะการสอนอาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2557

       


โครงการพัฒนาทักษะการสอนอาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วันที่ 9 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2014-06-10 01:18:00