เรื่อง :: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2556

       การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/กอง 
ประจำปีการศึกษา 2556
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ 
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2557
: 2014-06-17 02:46:51