เรื่อง :: ประชุมอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2557

       

ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/2557
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

: 2014-07-16 21:28:45