เรื่อง :: โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2

       

โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 2
วันเสาร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2557
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2014-07-20 04:22:41