เรื่อง :: องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมในปีการศึกษา 2557

       


องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับตัวแทนทุกสาขาวิชาในคณะวิทย์ 
จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมในปีการศึกษา 2557 
ณ ห้องไม้แดง อาคาร 1
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2557



: 2014-07-20 04:23:29