เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ วันที่ 1-5 กรกฏาคม 2557

       


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ
ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2557 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
จัดโดย สาขาวิขาโยธาและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2014-06-30 23:08:54