เรื่อง :: นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดกิจกรรมบริการวิชาการการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

       


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดกิจกรรมบริการวิชาการ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

: 2014-09-01 21:53:04