เรื่อง :: นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาออกบริการวิชาการให้กับโรงเรียนรุจิรพัฒน์

       


นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 หมู่ 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ออกบริการวิชาการให้กับโรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

: 2014-09-01 21:54:57