เรื่อง :: โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู

       

     
 

 

 
  โครงการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู
ด้านการออกแบบกาารจัดการเรียนรู้
ตามกรอบแนวคิดศตวรรษที่ 21
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     
     
     

: 2016-02-19 10:59:25