เรื่อง :: การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 ปี 2559

       

     
 

 

 
  การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 2559
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา (911)
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-02-25 10:25:25