เรื่อง :: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

       

     
 

 

 
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-02-25 10:25:25