เรื่อง :: การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์

       

     
 

 

 
  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์
เพื่อพัฒนาคุณภาพของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
จัดโดย..สาขาฟิสิกส์
ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-02-09 10:55:25