เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อทำผลงานให้แล้วเสร็จใน 1 ปี

       

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชงปฏิบัติการ
การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
เพื่อทำผลงานให้แล้วเสร็จใน 1 ปี
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมไม้แดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-03-23 14:45:25