เรื่อง :: โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข

       

     
 

 

 
  โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และทักษะทางปัญญาให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-03-30 14:45:25