เรื่อง :: อบรมมือน้ำและวิธีการเพาะเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

       

     
 

 

 
  อบรมมือน้ำและวิธีการเพาะเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
โดย อ.หมู พระประแดง
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์
วันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-03-31 13:50:25