เรื่อง :: โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วิชาชีพครู

       

     
 

 

 
  โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วิชาชีพครู
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2559
สนับสนุนงบประมาณ
โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
     
     
     

: 2016-02-26 11:21:25