เรื่อง :: โครงการการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิต

       

     
 

 

 
  โครการการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิต
และการสื่อสารให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-03-17 11:31:25