เรื่อง :: โครงการพัฒนาสื่อไอซีทีเพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน

       

     
 

 

 
  โครงการพัฒนาสื่อไอซีที
เพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
ณ ห้อง Computer Trianning ชั้น 2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
     
     
     

: 2016-04-01 15:06:25