เรื่อง :: โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา

       

     
 

 

 
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 20 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     

: 2016-04-20 10:46:25