เรื่อง :: ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2559

       

     
 

 

 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2559
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-10-21 14:41:00