เรื่อง :: โครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

       

     
 

 

 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดราชบุรี
ขอเชิญ (นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป) เที่ยว ชม ชิม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ ฟรีตลอดงาน
ณ ลานแสดงศิลปะและวัฒนธรรม หน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันศุกร์ ที่ 23 ก.ย.- เสาร์ที่ 24 ก.ย.59 เวลา 9.00-14.00 น.
 
     
     
     

: 2016-09-28 12:21:00