เรื่อง :: อบรมการเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit Structure

       

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเขียนแบบออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit Structure
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จัดโดย สาขาเทคโนโลยีโยธา
 
     
     
     

: 2017-02-06 09:37:00