เรื่อง :: ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนอู่ทอง

       

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอู่ทอง
ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2016-12-07 11:20:00