เรื่อง :: ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

       

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-01-04 16:05:00