เรื่อง :: โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

       

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 4-5 มีนาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-03-07 13:58:00