เรื่อง :: การจัดการเรียนรู้แบบ Project Based ในยุค Thailand 4.0

       

     
 

 

 
  "การจัดการเรียนรู้แบบ Project Based ในยุค Thailand 4.0"
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-03-14 14:28:00