เรื่อง :: โครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิตและการสื่อสารให้แก่นักศึกษา

       

     
 

 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิต
และการสื่อสารให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     

: 2017-04-11 11:16:00