เรื่อง :: โครงการอบรมการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

       

     
 

 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สำหรับการทำงานและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     

: 2017-04-24 12:56:00