เรื่อง :: ประชุมประธานสาขากรรมการบริหารคณะ และหัวหน้าศูนย์

       

     
 

 

 
 

ประชุมประธานสาขากรรมการบริหารคณะ และหัวหน้าศูนย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิธีส่งมอบงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น.
ที่ห้องไม้แดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
     
     
     

: 2017-04-07 16:16:00