เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2560

       

     
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2560
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมไม้แดง 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-07-06 16:04:00