เรื่อง :: โครงการอบรม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

       

     
 

 

 
  โครงการอบรม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 
     
     
     

: 2017-07-10 15:04:00