เรื่อง :: ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (ม.4)

       

     
 

 

 
  ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี (ม.4)
โครงการค่ายกระบวนการคิดและเทคนิคการนำเสนอหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนระดับมัธยามศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี (จำนวน 60 คน)
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
 
     
     
     

: 2017-07-10 09:34:00