เรื่อง :: โครงการอบรมครูสะเต็มศึกษา สพม.10

       

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สู่การเป็นครูสะเต็มศึกษา
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-05-30 16:00:00