เรื่อง :: โครงการอบรมครูสะเต็มศึกษา สพม.10

       

     
 

 

 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสู่การเป็นครูสะเต็มศึกษา
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2017-06-27 14:14:10