เรื่อง :: ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

       

     
 

 

 
  ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2018-01-16 09:27:00