เรื่อง :: โครงการบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

       

     
 

 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัดบริการวิชาการฝึกอบรม “การทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและฝึกฝนความสามารถพิเศษในการทำขนมให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยคุกกี้และเค้ก ในการนี้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึงและคณะครู ต่างเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อาจารย์วรรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร ประธานสาขาวิชาฯ ได้ฝากแนะนำไปยังหน่วยงานหรือภาคประชาชน สำหรับที่สนใจขอเข้ารับการฝึกอบรมหรือจัดการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสามารถติดต่อประสานงานได้ที่อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร โทรศัพท์ 032261790 ต่อ 3109 หรือ 3126 ในวันและเวลาราชการ

 
     
     
     

: 2017-11-17 10:32:00