เรื่อง :: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       

     
 

 

 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนยุทศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารศูนย์วิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     
     

: 2017-12-20 10:07:00