เรื่อง :: โครงการอบรมการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEMEducation

       

     
 

 

 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEMEducation
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับครูโรเรียนประชารัฐจ.ราชบุรี
วันที่ 17,28 มิถุนายน 2561
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2018-06-18 09:56:00