เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ "PRESENTATION INSIGHT"

       

     
 

 

 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ "PRESENTATION INSIGHT"
โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา
วันที่15 สิงหาคม 2561
ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
     
     
     

: 2018-08-15 13:50:00