เรื่อง :: การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4 / 2561

       

     
 

 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 / 2561
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไม้แดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     
     
     

: 2018-09-03 11:04:00