เรื่อง :: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

       

     
 

 

 
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2561
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     
     

: 2018-07-20 14:43:00