เรื่อง :: พิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 5 และพิธีไหว้ครูของนักศึกษาปีที่ 1

       

     
 

 

 
  พิธีถวายบังคม รัชกาลที่ 5 และพิธีไหว้ครูของนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     
     
     

: 2018-09-06 13:05:00