เรื่อง :: ภาพโครงการพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

       

 

โครงการพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2553

>>>. . . คลิกเพื่อชม . . .<<<

: 2010-06-29 01:56:16