เรื่อง :: ภาพโครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิทยการคอมพิวเตอร์

       

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กลุ่มงานพัฒนาลูกค้าและชนบท ประจำฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2553

 

>>>. . . ชุดที่ 1 . . .<<<
>>>. . . ชุดที่ 2 . . .<<<
>>>. . . ชุดที่ 3 . . .<<<

: 2010-06-29 10:33:49