เรื่อง :: โครงการกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพมารยาททางสังคมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       

     
 

 

 
  กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพมารยาททางสังคมให้นักศึกษา
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพมารยาททางสังคมให้นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

: 2019-07-15 09:20:00